Duyurular

 

10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. Maddesinde belirtilen "20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesine eklenen "(8) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz." hükmü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 20.07.2020 tarih ve 21342 sayılı Genelge konulu yazısında belirtildiği üzere "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d, 33/a ve 35. maddeleri uyarınca Üniversitemizde görev yapan araştırma görevlilerine anılan hüküm kapsamında ek süre verilmesine karar verilmesi durumunda eklenen sürenin araştırma görevlisi kadrosunda bulunma süresine de eklenmesine" ibaresi gereği (Ek-1) Ek Süre talebinde bulunacak öğrencilerimizin aşağıdaki durumları dikkate almaları gerekmektedir.

 

  1. Sadece tez aşamasında olan tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuru yapabilirler.
  1. Doktora Tez Aşaması: Tez önerisinden başarılı olmak
  2. Tez Aşaması Tezli Yüksek Lisans: Ders yükünü tamamlamış olmak (kayıtlı olunan yüksek lisans programın minimum zorunlu ve seçmeli dersleri dahil)
  1. 2020-2021 Güz dönemi öğrenim ücreti ödemiş olmak (öğrenim ücreti borcu olanların ek süre talepleri kabul edilmeyecektir)
  2. Tezsiz yüksek lisans öğrencileri ek süre talebinde bulunamaz.
  3. Ek süre talebi Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen öğrencilerimizin azami sürelerine 1 dönem eklenecektir.
  4. Ek süre talebi yapmış olan tez aşamasındaki öğrencilerimizin 2020/2021 Güz döneminde Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve Uygulama Esaslarında yer alan yükümlülüklerini (doktora/yüksek lisans tez hazırlık ve doktora/yüksek lisans tez çalışması dersleri seçimi, tez izleme komitesi raporu vb.) yerine getirmeleri gerekmektedir.

 

Ayrıca Gazi Üniversitesi Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi kapsamında yarıyıl izin talebinde bulunacak öğrencilerin talepleri, Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları (Madde 11) ve Gazi Üniversitesi Doktora Eğitim-Öğretim Uygulama Esasları (Madde 12) Eğitim Öğretim Uygulama Esasları uyarınca Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.