Yeni Yönetmelik ile AGNO - Fen Bilimleri Enstitüsü
Duyurular
12 Şubat 2020 16:22

 

Ağırlıklı genel not ortalamalarının hesaplanması

 

Ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem sonu sınavı ve/veya dönem sonu proje çalışması 100 ham puan üzerinden değerlendirilir. Seminer, tez çalışması, dönem projesi dersleri ve yeterlik sınavı için 100 ham puan üzerinden başarı harf notu takdir edilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı harf notu en az CC; doktora ve lisans sonrası doktora programlarında başarı harf notu en az CB olmak zorundadır. (M11/4)

Ham başarı puanı 25,00’ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak o dersten başarısız sayılır. Ham başarı puanı 25,00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım dikkate alınarak aşağıda katsayıları ve açılımı belirtilen harf notlarından biri ile değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, 25,00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür. (M11/5)

Katsayılar ve başarı harf notları aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:

a) Katsayılar                 Başarı Harf Notu

        4,00                                AA

        3,50                                BA

        3,00                                BB

        2,50                                CB

        2,00                                CC

        1,50                                DC

        1,00                                DD

        0,50                                FD

        0,00                                FF

b) (a) bendindeki notlar dışındaki notlar şunlardır:

1) D: Devamsız,

2) G: Girmedi,

3) E: Eksik, (Dönem sonu/yılsonu sınav başarı harf notlarının kesinleşmesini takip eden üç hafta içerisinde düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür.) (M11/6)

AGNO, öğrencinin öğrenimi süresince bütün derslerdeki son notları esas alınarak hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Elde edilen AGNO, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir. (M11/7)

Gerek ağırlıklı yarıyıl, gerek AGNO’nun hesaplanmasında, (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. (G) ve (D) notları (FF) notu işlemi görür. (M11/8)

Bütün notlar, öğrencinin not izleme belgesine geçirilir. (M11/9)

 

(11.06.2019 tarihli ve 30798 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)