Sıkça Sorulan Sorular - Fen Bilimleri Enstitüsü
Sıkça Sorulan Sorular

BAŞVURULAR

DERS KAYITLARI-DANIŞMAN ONAYLARI

SINAVLAR

ÜCRETLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

ÖZEL ÖĞRENCİ 

YABANCI ÖĞRENCİLER

TEZLER VE DÖNEM PROJELERİ

SIKÇA SORULAN SORULAR, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE GÖRE DÜZENLENMİŞTİR.

 

Tezli Yüksek Lisans Programı Akış Şemasına ulaşmak için tıklayınız.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Akış Şemasına ulaşmak için tıklayınız.

Doktora Programı Akış Şemasına ulaşmak için tıklayınız.

 

BAŞVURULAR   

1. Lisansüstü eğitimi başvuruları ne zaman yapılmaktadır?

Güz ve bahar dönem başlangıçlarından önce, enstitümüz sayfasında güncel olarak duyurulan tarihlerde başvurular ve kayıtlar alınmaktadır.

2. Gazi FBE’ne başvuru süreci nasıl işlemektedir?

Adayların ön kayıtları internet üzerinden online olarak alınmaktadır. Askeri Okul/Polis Akademisi/Yurt dışındaki üniversitelerde eğitimini tamamlayarak denklik almış Türk uyruklu kişiler ile Yabancı uyruklu kişilerin ön kayıtları istenen evraklarla enstitümüzde yapılmaktadır. Ön kaydı alınan adayların puanlarına göre yapılan sıralamada, yönetmeliğin 7. ve 9. maddeleri uyarınca en fazla bölüm kontenjanının 3 katı kadar kişi sözlü veya yazılı mülakata alınmaktadır. Mülakat sonucunda kazanan adaylar duyurulmakta ve bu adayların kesin kayıtları enstitümüzde yapılmaktadır.

3. Başvuru sonucunda yedek listesinde yer alıyorum, ne yapmalıyım?

Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrenci olma hakkını kaybetmektedir. Bu adayların yerine sırasıyla yedek listedeki adaylar ilan edilerek kabul edilirler. Yönetmeliğin 14. Maddesine göre, konu ile ilgili duyuru ve haberleri takip etmek, adayların sorumluluğundadır.

4. Lisansüstü eğitim programlarına başvuru kriterleri nelerdir?

Enstitümüze bağlı Anabilim Dallarının yüksek lisans(tezli/tezsiz) ve doktora ve lisans sonrası doktora programlarının her birinin başvuru kriterlerine http://fbe.gazi.edu.tr/posts/view/title/basvuru-kriterleri-ve-mezuniyet-dallari-195858?siteUri=fbe bağlantısından ulaşabilirsiniz.

5. Lisans mezuniyet dalıma göre hangi yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapabileceğimi nereden öğrenirim?

Yüksek lisans ve doktora programlarının kabul ettikleri lisans mezuniyet dallarına http://fbe.gazi.edu.tr/posts/view/title/basvuru-kriterleri-ve-mezuniyet-dallari-195858?siteUri=fbe bağlantısından ulaşabilirsiniz.

6. Lisans mezuniyet ortalaması hangi sisteme göre kabul edilmektedir?

Başvurularda ve puan hesaplamalarında lisans not ortalaması, 100'lük sisteme göre kullanılmaktadır. Adaylar mezun oldukları üniversitelerin not dönüşüm tablosunu kullanmakta; dönüşüm tablosu olmayan üniversiteler için YÖK dönüşüm tablosu esas alınmaktadır.(Üniversitenize ait not dönüşüm tablosu olmadığını ve bu nedenle YÖK dönüşüm tablosunu kullandığınızı belgelemeniz gerekmektedir.)

7.Yatay geçiş başvurusu nasıl yapılır?

Enstitünün ya da başka bir yükseköğretim kurumunun bir lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış ve dönem başına en az iki ders almak koşuluyla aldığı derslerin tamamından başarılı olmuş bir araştırma görevlisi, talep etmesi halinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla enstitüde yürütülen aynı anabilim/anasanat dalı programına yatay geçiş yapabilir. Geçiş için başvuran bir adayın bu Yönetmeliğin ilgili maddesindeki asgari başvuru koşullarını sağlaması gerekir (Madde 5/1).

8.Başka bir Üniversitede Yüksek Lisans yaparken Üniversitenizde de Yüksek Lisans yapılabilir miyim?

Aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği, Madde (35/6)).

9. Başvurularda hangi sınav sonuçları kabul edilmektedir?

Başvurularda ALES ya da YÖK tarafından bu sınavlara eş değerliği verilmiş GRE/GMAT sınavından alınan dönüşüm puanı; yabancı dil puanı için ise KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL ya da yine YÖK tarafından bu sınavlara eş değerliliği verilmiş sınavlardan birinden alınan puan geçerlidir. Bu dillere ait dönüşümler YÖK eşdeğerlik tablosuna göre yapılacaktır.

DERS KAYITLARI-DANIŞMAN ONAYLARI

1.Lisansüstü öğrencilerin danışman ataması ne zaman yapılır?

Tüm lisansüstü öğrencilerin danışman atamaları en geç 1.yy. sonuna kadar yapılmalıdır (Madde 27/2).

2. Danışmanı atanmayan öğrencilerin Ders Ekle/Bırak süreci ve danışman onayları kim tarafından gerçekleştirilir?

İlgili süreç ve danışman onayı Anabilim Dalı Başkanlığınca gerçekleştirilir.

3. Seminer, Dönem Projesi derslerine kayıt hangi aşamada yapılır?

Derslerin tamamlandığı/tamamlanacağı,  danışman atamasının da gerçekleşmiş olduğu dönemde yapılır.

 4. Uzmanlık Alan Dersi, Tez Çalışması, derslerine kayıt hangi aşamada gerçekleştirilir?

Danışman ataması yapılan lisansüstü öğrenciler bu kaydı yapabilir. Kayıt yapılırken ilgili ders seçimlerinin danışman adına açılmış olmasına dikkat edilmelidir.

5. Kayıt sırasında gerekli evraklar nelerdir?

Lisans Diploması fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi fotokopisi, (Doktora Başvuruları için Yüksek Lisans diploması ve transkripti eklenmelidir)

Akademik Personel Lisansüstü Giriş Sınavı ( ALES)  Sonuç Belgesi,

Lisans Not Belgesi (Transkript),

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

3 adet fotoğraf,

Son 6 ay içinde alınmış askerlikle ilişiksiz belgesi (erkek adaylar için),

İngilizce programlar için İngilizce Yeterlilik Belgesi (YÖK tarafından bu sınavlara eş değerliliği verilmiş sınavlardan birinden alınan puan geçerlidir).

6. Öğrenci bir yarıyılda en fazla kaç ders seçebilir?

En fazla 5 (15 kredi) ders seçimi yapılabilir.

7. Öğrenci farklı anabilim dalı/farklı üniversite/farklı Enstitü’ den en fazla kaç ders alabilme hakkına sahiptir?

Öğrenci, programa kayıt yaptırmadan önce başka bir programdan almış olduğu ve üzerinden üç yıl geçmemiş olan yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik için en çok iki dersi danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu programa saydırabilir (Madde 17/3). (Saydırılmak istenen ders en az 3 kredi olmalıdır.)

8. Ders programı çakışması halinde öğrenci ders seçimi yapabilir mi?

Anabilim Dalı tarafından ilan edilen ders programı uyarınca çakışan dersler öğrenci tarafından alınamaz. Ders ekleme-bırakma sürecinde danışman onayı ile ders seçimi yapılabilir.

9. Öğrenci birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırabilir mi?

Tez çalışması içeren programlarda en fazla 1 programa kayıt yaptırabilir. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği, Madde (35/6)).

10. Özel öğrenci kabulü için başvuru kriteri aranır mı?

Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar; ancak, asıl öğrenciler gibi, dersi/dersleri aldıkları yarıyıl için bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar (Madde 12/2).

11. Özel öğrenci kaç derse kayıt yaptırabilir?

Her yarıyıl en çok 2 ders için özel öğrenci başvurusu yapılabilir.

12. Özel öğrencilere diploma verilir mi?

Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir (Madde 12/4).

13. ( Erkek öğrenciler için ) Kayıt yaptırabilmem için askerliğimin hangi tarihe kadar tecilli olması gerekmektedir?


Erkek öğrenciler askerlik sevk tehiri talebinde bulunmadıkları takdirde Enstitümüz otomatik olarak sevk tehirini yapmamaktadır. Sevk tehiri talep eden kişi Enstitümüze dilekçeyle başvurması gerekmekte olup, dilekçe ekine askerlik durum belgesinin (son halini) ve nüfus cüzdanı fotokopisini eklemek durumundadır. Tecil bitmeden en geç 1 ay önce başvuru yapılması gerekmektedir.

SINAVLAR

1.Mazeret sınavı hangi durumda yapılır?

Devam zorunluluğunu yerine getirmiş, izin nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen mazeret ara sınavına alınırlar. Final ve bütünle sınavları için mazeret sınavı yapılmaz Madde (21/3).

2. Öğrenci başarısız olduğu dersi tekrar alabilir mi?

Öğrenci başarısız olduğu bir dersi tekrar alabilir ya da yerine başka bir dersi seçebilir. Öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek için başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler (Madde 23/3).

3. Öğrencinin dersten başarılı sayılabilmesi için harf notu en az ne olmalıdır?

Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı harf notu en az CC, doktora, bütünleşik doktora ve sanatta yeterlikte başarı harf notu en az CB olmak zorundadır ( Madde 23/4).

4. Yüksel Lisans Tez Savunmasına girme şartı nedir?

Öğrencinin danışmanıyla birlikte hazırladığı en az bir adet bildirisinin, bir ulusal ya da uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş olması, bir adet bilimsel makalesinin ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış olması, tez çalışmasıyla ilgili en az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış olması şartlarından birini yerine getirmesi, yüksek lisans tez savunma jürisinin kurulması için ön şart olarak aranır  (Madde 28/2).

5. Yüksek lisans Tez Jürisi kaç kişiden oluşur?

Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Ayrıca, birisi ilgili anabilim/anasanat dalından, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. İkinci danışmanı olan yüksek lisans tezleri için jüri beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur ve ikinci danışman da jüri üyesi olarak atanır (Madde 28/4).

6. Dönem projesi ve Seminer dersi değerlendirmesi kim tarafından yapılır?

Dönem Projesi ve Seminer ders değerlendirmesi ilgili öğrencinin danışmanı tarafından yapılır.

7. Doktora tez savunmasına girme şartı nedir?

Öğrencinin danışmanıyla birlikte hazırladığı en az bir adet bilimsel makalesinin; SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ya da Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca Doçentlik sınavında kabul edilen alan indekslerinde yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması (DOI numarası almış olmak), şartlarından birini yerine getirmesi doktora tez savunma jürisinin kurulması için ön şart olarak aranır (Madde 39/3).

8. Doktora Tez Jürisi kaç kişiden oluşur?

Doktora jürisi, tez izleme komitesi ile birlikte en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, birisi Üniversite içinden, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. İkinci danışmanı olan doktora tezleri için jüri yedi asıl ve iki yedek üyeden oluşur ve ikinci danışman da jüri üyesi olarak atanır (Madde 39/5).

ÜCRETLER

1. Tezli yüksek lisans programların öğrenim ücreti ne kadardır?

Öğrenim ücretlerine ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümleri ile Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre Tezli yüksek lisans öğrencileri ilk 4 yarıyıl (2 yıl) boyunca öğrenim katkı payı ödemezler. 4.yarıyılını dolduran tezli yüksek lisans öğrencileri, bir dönem için 129,00 TL ödemek durumundadır.

2.Tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenim ücreti ne kadardır?

Öğrenim ücretlerine ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümleri ile Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans öğrencileri bir ders için (3 kredi) 300,00 TL ödemek durumundadır.

3.Doktora programlarının öğrenim ücreti ne kadardır?

Öğrenim ücretlerine ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümleri ile Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre doktora öğrencileri ilk 8 yarıyıl (4 yıl) boyunca öğrenim katkı payı ödemezler 8.yarıyılını dolduran doktora öğrencileri, bir dönem için 129,00 TL ödemek durumundadır.

4.Özel öğrencilerin öğrenim ücreti ne kadardır?

Özel öğrencilerin kredi/saat başına ödeyecekleri katkı payı Senatoca belirlenir. Özel öğrenciler, bir ders için (3 kredi) 300,00 TL ödemek durumundadır. Türkiye'deki kamu Üniversitelerinde Lisansüstü eğitim gören ve Üniversitemizden misafir öğrenci sıfatıyla ders almak isteyen öğrenciler Üniversiteleri tarafından alınan yönetim kurulu kararı ve öğrenci belgesi ile başvurduğu takdirde ücretsiz ders alabilir.

5.Yabancı öğrencilerin öğrenim ücreti ne kadardır?

Üniversite senatosu tarafından belirlenen karara göre öğrenim katkı payını öderler. Yılda bir kez cari hizmet tablosuna göre düzenlenmektedir.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1. Tezli yüksek lisans programlarına girişte başarı puanı nasıl hesaplanmaktadır?

Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı; ALES veya eşdeğer puanın %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve yapılacak yetenek sınavının/portfolyo incelemesinin veya mülâkat/yazılı sınav notunun %25’inin toplamı alınarak hesaplanır. ALES şartı aranmayan tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı; lisans not ortalamasının %65’i ve yapılacak yetenek sınavı/portfolyo incelemesinin veya mülâkat/yazılı sınav notunun %35’i alınarak hesaplanır (Madde 7/2).

2. Tezli yüksek lisans programlarının süresi ne kadardır?

Tezli yüksek lisans programının normal süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmalarında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir (Madde 26/1).

3. Tezli yüksek lisans programlarından mezun olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Tezli yüksek lisans, toplam 24 kredi ve 60 AKTS değerinden az olmamak koşuluyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile seminer dersi dâhil en az dokuz ders, tez hazırlık dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması ile birlikte en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir (Madde 27/1).

4. Tezli Yüksek Lisansta Bilimsel Hazırlık Programı nedir?

Tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen, ancak lisans/yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda veya başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlarla ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ile bilimsel hazırlık dersleri aldırılabilir (Madde 11/1). Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler en az üç, en çok altı ders olmak üzere ilgili başkanlık tarafından önerilir enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır (Madde 11/2)

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

1. Tezsiz yüksek lisans programlarına girişte başarı puanı nasıl hesaplanmaktadır?

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş başarı puanı; ALES veya eşdeğer puanın %50’si ile lisans bitirme ortalamasının %50’sinin toplamı alınarak hesaplanır. ALES şartı aranmayan anabilim/anasanat dallarında, giriş başarı puanı olarak lisans bitirme not ortalaması dikkate alınır (Madde 7/2)

2. Tezsiz yüksek lisans programlarının süresi ne kadardır?

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir (Madde 30/1)

3. Tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 33 krediden, 60’ı ders ve 30’u dönem projesi olmak üzere 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders de dâhil en az 11 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci dönem projesini aldığı yarıyılda Dönem Projesi Dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem Projesi Dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir (Madde 30/1).

DOKTORA

1. Doktora programlarına girişte başarı puanı nasıl hesaplanmaktadır?

Doktora/sanatta yeterlik programlarına giriş başarı puanı; ALES veya eşdeğer puanın %50’si, bütünleşik doktoraya başvuracak adaylar için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %25’i ve yapılacak yetenek sınavının/portfolyo incelemesinin veya mülâkat/yazılı sınav notunun %25’inin toplamı alınarak hesaplanır (Madde 9/2). ALES şartı aranmayan programlarda giriş başarı puanı; lisans sonrası doktoraya başvuracak adaylar için lisans, diğer adaylar için tezli yüksek lisans not ortalamasının %65’i ve yapılacak yetenek sınavının/portfolyo incelemesinin veya mülâkat/yazılı sınav notunun %35’inin toplamı alınarak hesaplanır (Madde 9/3).

2. Doktora programlarından mezun olabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 27 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile seminer dâhil en az 10 ders ile tez hazırlık dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Daha önce tezli yüksek lisans programında bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders almış öğrenciler bu dersi tekrar almak zorunda değildir. Bu öğrenciler 24 kredilik 9 ders alarak ders yükünü tamamlar. Doktora programı lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için; en az 45 kredi ve 120 AKTS değerinde bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile seminer dâhil 17 ders, tez hazırlık dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemi, tez önerisi ve tez çalışmasıyla birlikte toplamda 300 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir (Madde 35/1).

3. Doktorada Bilimsel Hazırlık Programı nedir?

Tezli yüksek lisans/doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen, ancak lisans/yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı alanlarda veya başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlarla ilgili anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun kararı ile bilimsel hazırlık dersleri aldırılabilir (Madde 11/1). Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler en az üç, en çok altı ders olmak üzere ilgili başkanlık tarafından önerilir enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır (Madde 11/2).

4. Doktora Yeterlik nedir?

Doktora yeterlik sınavları güz ve bahar dönemleri sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik aşamasına gelmiş ve yeterlik sınavına girecek olan öğrenci, sınava gireceği dönemde ders kayıt sisteminden yeterlik aşamasını seçer. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava girer. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir (Madde 36/2).

ÖZEL ÖĞRENCİ

1-Özel Öğrenciler nasıl başvurabilir?

Bir lisans veya lisansüstü programı mezunu veya lisansüstü programı öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, toplamda iki yarıyılı geçmemek üzere, her yarıyılda en çok iki ders almak ve özel öğrenci olmak için başvuruda bulunabilirler (Madde 12/1).

2-Özel öğrenci statüsü nedir?

Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar; ancak, asıl öğrenciler gibi, dersi/dersleri aldıkları yarıyıl için bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar (Madde 12/2). Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir (Madde 12/4).

3-Özel öğrenciler kaç ders alabilirler?

Özel öğrencilerin giriş sınavlarını başararak lisansüstü programlara kabulü halinde; son üç yılda özel öğrenci olarak Üniversitenin lisansüstü programlarından aldıkları en fazla dört ders enstitü yönetim kurulu kararı ile saydırılabilir. Bu derslerden en fazla ikisi enstitünün başka anabilim/ana sanat/bilim/sanat dallarından veya Üniversitenin diğer enstitülerinden alınmış olabilir. Program dışından alınan derslerin saydırılmasında ilgili başkanlığın görüşü alınır.

YABANCI ÖĞRENCİLER

1-Yabancı öğrenciler başvuruları nasıl yapılmaktadır?

Yabancı öğrenciler akademik takvime göre belirlenen tarihlerde şahsen enstitümüze istenilen belgelerle başvurabilirler. Başvuru tarihlerinde belirtilen kontenjanlara göre müracaat edilebilirler.

2.Yabancı öğrenciler hangi programlara başvurabilirler?

Yabancı öğrenciler Tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvurabilirler. Tezsiz yüksek lisans programlarına kontenjan verilmesi halinde başvurabilirler.

TEZLER VE DÖNEM PROJELERİ

1. Tez danışmanı ne zaman atanır?

Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktorada en geç birinci yarıyıl sonuna kadar “Öğrenci Danışman Atama Formu” ve “Tez Konusu Belirleme Formu” Enstitüye teslim edilmelidir. Sonraki aşamada danışman atamaları yapılmaktadır

2. Seminer dersi nedir?

Seminer dersi, tezli yüksek lisansta derslerin biteceği dönemde alınması gereken, tez çalışmasına yönelik bir derstir. Seminer dersinin not değerlendirmesi dersi yürüten öğretim üyesi tarafından yapılmakta olup; ilgili başkanlık tarafından “Seminer Dersi Değerlendirme Formu” Enstitüye iletilmektedir

3. Tez Savunma süreci nasıl başlar?

Tez Danışmanı tarafından çalışmasının artık sonlandırılabileceği ve öğrencinin savunmaya hazır olduğuna karar verilmişse,  tez jürisi atama formu doldurularak savunmada yer alması istenen jüri adayları belirlenir.

 “Lisansüstü Tez Biçimsel Değerlendirme Formu” ve “Jüri Atama Formu” ile tezin bir spiral kopyası, bir adet tezin pdf-CD’si (40mb altı) ve danışman tarafından imzalanmış TURNITIN raporunun ilk ve son sayfası (eğer yayın şartı var ise yayınların bir örneği ile)  enstitüye sunulduktan sonra Enstitü Yönetim Kurulu tarafından jüri kurulur. Yönetim Kurulunun toplandığı tarih itibari ile bir ay içerisinde tez jürisinin toplanması gereklidir. Bu süre içerisinde savunmanın yer ve tarihinin belirlenmesi, savunmanın yapılması tez danışmanı ve öğrencinin sorumluluğunda olup önceden ayrıca bildirilmesi gerekmemektedir. Savunmanın bu süre içerisinde yapılamaması durumunda yukarıdaki işlemler tekrar edilir ve tekrar tez jürisi atama formu doldurulur.

4. Tezin yazımı tamamlandıktan sonraki süreç nasıl işlemektedir?

Tez savunmasından başarılı olunduğu takdirde sonraki 1 ay içerisinde  “Son Kontrol” ve “CD Kontrolü” yapılmaktadır.(Jüri gerek gördüğü takdirde Yüksek Lisans için 3 ay, Doktora için 6 ay  uzatma verebilir.)

5. Son Kontrolde nelere dikkat edilmelidir?

Tez savunulduktan sonra, jüri tarafından istenilen düzeltmeler varsa yapılır ardından tez, son kontrol için enstitüye getirilir. Getirilen bu tezin kabul onay sayfası, tüm jüri üyeleri tarafından mavi kalemle imzalanmış olmalıdır. Tez yazım kılavuzuna göre biçimsel olarak hatasız kalana dek kontrol edilir, ardından son kontrol kuponu öğrenciye teslim edilir. Son kontrol kuponu onaylanan öğrenci, ilişik kesme formunu alır ve yeterli sayı kadar (1 adet enstitüye ve her bir jüri üyesine) tezini cilt yaptırır.

6. CD Kontrolünde nelere dikkat edilmelidir?

Son kontrolden sonra öğrenci, tezi ile ilgili 2 adet pdf-CD oluşturur. Bu CD’ler, PDF formatındadır ve ayrı ayrı tezin tamamı ile İngilizce ve Türkçe özetlerden oluşan pdf dosyalarını içermektedir. CD kontrolü aşamasında “Kabul Onay Sayfası”(fotokopi),  “Tez Teslim Formu” ve “Tez Veri Giriş Formu”ndan (YÖK'ten) 3 adet de sorumlu kişiye teslim edilir. (İlgili bilgilere http://fbe.gazi.edu.tr/posts/view/title/tez-donemi-181604?siteUri=fbe bağlantısından ulaşılabilir).

7. CD’lerin ve CD içeriklerinin adlandırması nasıl olmalıdır?

CD kontrolüne getirilen CD’lerin üzerine CD kalemi ile öğrencinin Adı, Soyadı, Bölümü, Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Referans Numarası ve Mezuniyet yılı yazılmalıdır. Ayrıca CD’lerin içeriğine kaydedilen dosyalar; aşağıdaki şekilde adlandırılmalıdır: (İlgili bilgilere http://fbe.gazi.edu.tr/posts/view/title/tez-donemi-181604?siteUri=fbe bağlantısından ulaşılabilir).

ad_soyad_00000000_tez

ad_soyad_00000000_tr_ozet

ad_soyad_00000000_en_ozet

8. Tüm kontroller tamamlandıktan sonra ne yapmalıyım?

Enstitü Yönetim Kuruluna girmeye hak kazanan tezler için mezuniyet evrakları Tez İşlerine teslim edilir. Öğrenci kimliği ise Öğrenci İşlerine teslim edilir.

9. Tezsiz Yüksek Lisans ’ta dönem projesi süreci nasıldır?

Öğrenci, Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırladığı dönem projesini danışmanına sunduktan sonra enstitüye kontrol için getirmek zorundadır. Tez yazım kılavuzuna göre biçimsel olarak kontrol yapıldıktan sonra, öğrenciye Dönem Projesi Kontrol Kuponu teslim edilir. Kupon ve Dönem Projesi Enstitü Yönetimince onaylanır. Kupon, ilişik kesme formu ve 1 adet ciltlenen projeyi enstitüye teslim eden öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu gündemine alınır ve öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezun olur.