Sıkça Sorulan Sorular - Fen Bilimleri Enstitüsü
Sıkça Sorulan Sorular

BAŞVURULAR

DERS KAYITLARI-DANIŞMAN ONAYLARI

SINAVLAR

ÜCRETLER

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

DOKTORA

YABANCI ÖĞRENCİLER

TEZLER VE DÖNEM PROJELERİ

SIKÇA SORULAN SORULAR, LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE GÖRE DÜZENLENMİŞTİR.

 

 

 

BAŞVURULAR   

 

1. Lisansüstü eğitimi başvuruları ne zaman yapılmaktadır?

Güz ve bahar dönem başlangıçlarından önce, enstitümüz sayfasında güncel olarak duyurulan tarihlerde başvurular ve kayıtlar alınmaktadır.

2. Gazi FBE’ne başvuru süreci nasıl işlemektedir?

Adayların ön kayıtları internet üzerinden online olarak alınmaktadır. Askeri Okul/Polis Akademisi/Yurt dışındaki üniversitelerde eğitimini tamamlayarak denklik almış Türk uyruklu kişiler istenen evraklarla  birlikte enstitümüzde yapılmaktadır; Yabancı uyruklu kişilerin ön kayıtları Üniversitemiz Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Yabancı Uyruklu Birimine istenen evraklarla şahsen yapılmaktadır.

3. Başvuru sonucunda yedek listesinde yer alıyorum, ne yapmalıyım?

Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar öğrenci olma hakkını kaybetmektedir. Bu adayların yerine sırasıyla yedek listedeki adaylar ilan edilerek kabul edilirler. Yönetmeliğin 7. Maddesine göre, konu ile ilgili duyuru ve haberleri takip etmek, adayların sorumluluğundadır.

4. Lisansüstü eğitim programlarına başvuru kriterleri nelerdir?

Enstitümüze bağlı Anabilim Dallarının yüksek lisans(tezli/tezsiz) ve doktora ve lisans sonrası doktora programlarının her birinin başvuru kriterlerine http://fbe.gazi.edu.tr/posts/view/title/2018-2019-bahar-donemi-basvuru-kriterleri,-kabul-edilen-programlar,-kontenjanlar,-sinav-yer-ve-saatleri-217199?siteUri=fbe adresinden ulaşabilirsiniz.

5. Lisans mezuniyet dalıma göre hangi yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapabileceğimi nereden öğrenirim?

Yüksek lisans ve doktora programlarının kabul ettikleri lisans mezuniyet dallarına http://fbe.gazi.edu.tr/posts/view/title/2018-2019-bahar-donemi-basvuru-kriterleri,-kabul-edilen-programlar,-kontenjanlar,-sinav-yer-ve-saatleri-217199?siteUri=fbe bağlantısından ulaşabilirsiniz.

6. Lisans mezuniyet ortalaması hangi sisteme göre kabul edilmektedir?

Başvurularda ve puan hesaplamalarında lisans not ortalaması, 100'lük sisteme göre kullanılmaktadır ve YÖK dönüşüm tablosunu esas alınmaktadır.

7. Yatay geçiş başvurusu nasıl yapılır?

(1) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, tezli yüksek lisans programı için ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlıklarının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararı ile Senato tarafından onaylanmış olan usûl ve esaslarda ilgili program için belirlenmiş asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler.

(2) Tezli yüksek lisans öğrencisiyken tezi reddedilen öğrencilerin talepte bulunması hâlinde, bir dönem ek süre verilerek ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gerekleri yerine getirmeleri kaydıyla tezsiz yüksek lisans programına geçme hakkı verilir.

(3) Lisans sonrası doktora programına kayıtlı öğrenciler, 60 kredilik derslerini başarı ile tamamlamış ise tezli veya tezsiz yüksek lisans programına geçebilirler.

(4) Programlar arasında geçiş bir kez yapılabilir. Geçiş yapan öğrencilerin dosyası yeni programa aktarılır ve eski programla ilişiği kesilir. Programlar arası geçiş yapan öğrencilerin, önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve intibak işlemleri enstitü yönetim kurulu kararıyla Senato tarafından belirlenen usûl ve esaslara göre düzenlenir.

(5) Enstitünün ya da başka bir yükseköğretim kurumunun bir lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış ve dönem başına en az iki ders almak koşuluyla aldığı derslerin tamamından başarılı olmuş bir araştırma görevlisi, talep etmesi hâlinde ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla enstitüde yürütülen aynı ana bilim/bilim dalı programına yatay geçiş yapabilir. Geçiş için başvuran bir adayın bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki asgari başvuru koşullarını sağlaması gerekir. (Madde 13)

8. Başka bir Üniversitede Yüksek Lisans yaparken Üniversitenizde de Yüksek Lisans yapılabilir miyim?

Aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. (Tezsiz programlar hariç.) (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği, Madde (35/6)).

9. Başvurularda hangi sınav sonuçları kabul edilmektedir?

Başvurularda ALES ya da YÖK tarafından bu sınavlara eş değerliği verilmiş GRE/GMAT sınavından alınan dönüşüm puanı; yabancı dil puanı için ise KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL ya da yine YÖK tarafından bu sınavlara eş değerliliği verilmiş sınavlardan birinden alınan puan geçerlidir. Bu dillere ait dönüşümler YÖK eşdeğerlik tablosuna göre yapılacaktır. 

DERS KAYITLARI-DANIŞMAN ONAYLARI

 

10. Lisansüstü öğrencilerin danışman ataması ne zaman yapılır?

Yüksek Lisans öğrencilerin danışman atamaları en geç 1.yy. sonuna kadar yapılmalıdır (Madde 20/1). Doktora  öğrencilerin danışman atamaları en geç 2.yy. sonuna kadar yapılmalıdır (Madde 30/1).

11. Danışmanı atanmayan öğrencilerin Ders Ekle/Bırak süreci ve danışman onayları kim tarafından gerçekleştirilir?

İlgili süreç ve danışman onayı Ana Bilim Dalı Başkanlığınca gerçekleştirilir.

12. Uzmanlık Alan Dersi, Tez Hazırlık, Tez Çalışması, derslerine kayıt hangi aşamada gerçekleştirilir?

Danışman ataması yapılan lisansüstü öğrenciler bu kaydı yapabilir. Kayıt yapılırken ilgili ders seçimlerinin danışman adına açılmış olmasına dikkat edilmelidir. Ders aşamasındaki öğrencilerimiz tez hazırlık dersi, tez aşamasındakiler tez çalışması dersi alır.

13. Kayıt sırasında gerekli evraklar nelerdir?

Lisans Diploması fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi fotokopisi, (Doktora Başvuruları için Yüksek Lisans diploması ve transkripti eklenmelidir)

Akademik Personel Lisansüstü Giriş Sınavı ( ALES)  Sonuç Belgesi,

Lisans Not Belgesi (Transkript),

Askerlik Durum Belgesi

Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

3 adet fotoğraf,

İngilizce programlar için İngilizce Yeterlilik Belgesi (YÖK tarafından bu sınavlara eş değerliliği verilmiş sınavlardan birinden alınan puan geçerlidir).

14. Öğrenci bir yarıyılda en fazla kaç ders seçebilir?

En fazla 5 (15 kredi) ders seçimi yapılabilir.

15. Öğrenci birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırabilir mi?

Tez çalışması içeren programlarda en fazla 1 programa kayıt yaptırabilir. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği, Madde (35/6)).

16. Özel öğrenci kabulü için başvuru kriteri aranır mı?

Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar; ancak, asıl öğrenciler gibi, dersi/dersleri aldıkları yarıyıl için bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar (Madde 15).

17. Özel öğrencilere diploma verilir mi?

Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir (Madde 15).

18. Askerlik tecilimi yaptırmak için ne yapmam gerekir?

Erkek öğrenciler askerlik sevk tehiri talebinde bulunmadıkları takdirde Enstitümüz otomatik olarak sevk tehirini yapmamaktadır. Sevk tehiri talep eden kişi Enstitümüze  Form 1 (Belge İsteme Formu ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ) başvurması gerekmekte olup, tecil bitmeden en geç 2 ay önce başvuru yapılması gerekmektedir.

SINAVLAR

 

19. Öğrencinin dersten başarılı sayılabilmesi için harf notu en az ne olmalıdır?

Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı harf notu en az CC, doktora, bütünleşik doktora yeterlikte başarı harf notu en az CB olmak zorundadır ( Madde 11/4).

20. Doktora Tez Jürisi kaç kişiden oluşur?

Doktora jürisi, tez izleme komitesi ile birlikte en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, birisi Üniversite içinden, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. İkinci danışmanı olan doktora tezleri için jüri yedi asıl ve iki yedek üyeden oluşur ve ikinci danışman da jüri üyesi olarak atanır (Madde 34/4-5).

ÜCRETLER

 

21. Tezli yüksek lisans programların öğrenim ücreti ne kadardır?

Öğrenim ücretlerine ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümleri ile Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre Tezli yüksek lisans öğrencileri ilk 4 yarıyıl (2 yıl) boyunca öğrenim katkı payı ödemezler. 4.yarıyılını dolduran tezli yüksek lisans öğrencileri, bir dönem için 129,00 TL ödemek durumundadır.

22. Tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenim ücreti ne kadardır?

Öğrenim ücretlerine ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümleri ile Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans öğrencileri bir ders için (3 kredi) 600,00 TL ödemek durumundadır.

23. Doktora programlarının öğrenim ücreti ne kadardır?

Öğrenim ücretlerine ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümleri ile Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre doktora öğrencileri ilk 8 yarıyıl (4 yıl) boyunca öğrenim katkı payı ödemezler 8.yarıyılını dolduran doktora öğrencileri, bir dönem için 129,00 TL ödemek durumundadır.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

 

24. Tezli yüksek lisans programlarının süresi ne kadardır?

Tezli yüksek lisans programının normal süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmalarında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir (Madde 22).

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

 

25. Tezsiz yüksek lisans programlarının süresi ne kadardır?

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir (Madde 24)

DOKTORA

 

26. Doktora Yeterlik nedir?

Doktora yeterlik sınavları güz ve bahar dönemleri sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik aşamasına gelmiş ve yeterlik sınavına girecek olan öğrenci, sınava gireceği dönemde ders kayıt sisteminden yeterlik aşamasını seçer. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava girer. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir (Madde 35/c).

YABANCI ÖĞRENCİLER

 

27. Yabancı öğrenciler başvuruları nasıl yapılmaktadır?

Yabancı uyruklu öğrenciler akademik takvime göre belirlenen tarihlerde ön kayıtları Üniversitemiz Eğitim Öğretim ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Yabancı Uyruklu Birimine istenen evraklarla şahsen yapılmaktadır.

TEZLER VE DÖNEM PROJELERİ

 

28. Tezin yazımı tamamlandıktan sonraki süreç nasıl işlemektedir?

Bu konuyla ilgili aşağıdaki linkte detaylı açıklama bulabilirsiniz.

29. Tezsiz Yüksek Lisans ’ta dönem projesi süreci nasıldır?

Öğrenci, Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırladığı dönem projesini danışmanına sunduktan sonra enstitüye kontrol için getirmek zorundadır. Tez yazım kılavuzuna göre biçimsel olarak kontrol yapıldıktan sonra, öğrenciye Dönem Projesi Kontrol Kuponu teslim edilir. Kupon ve Dönem Projesi Enstitü Yönetimince onaylanır. Kupon, ilişik kesme formu ve 1 adet ciltlenen projeyi enstitüye teslim eden öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu gündemine alınır ve öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile mezun olur.

30. Yüksek Lisans tez aşamasındayım, Jürilerim belli oldu, Doktoraya başvurabilir miyim?

YÖKSİS veri tabanında TEZ AŞAMASINDA görünen ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile tez savunma jürisi kurulan adaylar Doktora programına başvuru yapabileceklerdir. 

http://onkayit.gazi.edu.tr/enstitu/ adresinden yeni aday kaydı modülü ile adayın sisteme giriş yapması ve ekran aşamalarını tamamlaması gerekmektedir. Aday sisteme giriş yapıp istenilen verileri girdikten  sonra öğrenci onayı verilemeyecektir. Öğrenci onayının verilip başvurunun kesinleşmesi için Enstitü Öğrenci İşleri Birimine aşağıda yazılı evraklarla bizzat başvuru yapması gerekmektedir. Aksi takdirde sistem üzerinden yapılan başvuru iptal edilecektir.

İSTENİLEN EVRAKLAR:

Adayın jürisinin kurulduğuna dair Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

Lisans Diploma Aslı ve Fotokopisi

Yüksek Lisans Tez Aşamasında olduğunu gösterir Öğrenci Belgesi

Not Dökümü (Y.Lisans ve Lisans)

ALES Notunu Gösterir Belge

Yabancı Dil Notunu Gösterir Belge

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Şartlı Başvuru Dilekçesi (Web sitemizde bu konuyla alakalı duyurumuzda bulunmaktadır.)

ÖNEMİ NOT: Yöksis Veri Tabanında tez aşamasında olmayan veya not ortalaması görünmeyen adayların bilgileri ilgili veri tabanından alınamayacaktır. Bu durumda olan adayların Enstitüleri ile irtibata geçip YÖKSİS güncellemesi istemesi gerekmektedir.