Duyurular

20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı’nın Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uyarınca ;

15. Maddenin 2. Bendinde belirtilen “Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.” ibaresine istinaden “Doktora Seminer” dersi ve

34. Maddenin 5. Bendinde belirtilen “Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.” ibaresine istinaden “Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” dersi müfredata eklenmiştir.

Belirtilen derslerden 2016-2017 güz döneminde yüksek lisans programlarında derslerini bitirmiş ve doktora programlarında yeterlik sınavına girecek öğrenciler muaf tutulacaktır. “Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” dersinin lisansüstü eğitim-öğretim süresince bir kez alınması yeterli olacaktır.

Öğrenci Bilgi Sisteminde “Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” dersini seçebilmek için sayfanın üst kısmında bulunan bölüm sekmesinden Fen Bilimleri Ortak Alan bölümünü seçerek kendi bölümünüze ait şubeyi seçmeniz yeterli olacaktır.